• Drive

  Formosa Freeway (Freeway No. 3) exit Zhonghe,on the left hand side.

  From Taipei Train Station

  •  Huazhong Bridge (Zhongxiao W. Rd.)Zhonghua Rd. - Juguang Rd. - Wanda Rd. - Huazhong Bridge - Liancheng Rd. - Zhongzheng Rd.- Hotel
  • Guangfu Bridge (Zhongxiao W. Rd.)
   Zhonghua Rd. - Xizang Rd. - Xiyuan Rd. - Guangfu Bridge - Banqiao Zhongshan Rd., Sec 2 - Zhongzheng Rd - Hotel
  • Zhongzheng Bridge (Chongqing N./S. Rd.)
   Zhongzheng Bridge, Yonghe Rd., Zhonghe Zhongshan Rd., Sec 2 - Zhongzheng Rd. - Hotel
 • By MRT

  Zhonghe line (orange), exit Jingan Station, transfer to bus Orange 5, 201, or 275 to Liancheng Rd. or Liancheng Zhongshan Rd., the hotel is about 100 meters from the bus stops.
 • By Bus

  Take bus 307, 57, 706, 628, 311, 214, 201, 275, or Orange 5 to Liancheng Rd. or Liancheng Zhongshan Rd., the hotel is about 100 meters from the bus stops.Take bus 307, 57, 706, 628, 311, 214, 201, 275, or Orange 5 to Liancheng Rd. or Liancheng Zhongshan Rd., the hotel is about 100 meters from the bus stops.
 • Airport

  Songshan Airport


  Take bus 214 or 275 from bus stop 1 or 2 to Liancheng Rd. or Liancheng Zhongshan Rd., the hotel is about 100 meters from the bus stops.

  Taoyuan International Airport

  Airbus 1968 from Xindian to Taoyuan International Airport

  Bus Ticket and Service:
  Ticket: Airport bus ticket kiosk
  Terminal 1: Arrival hall, B1 bus stations
  Terminal 2: Outside of northeast lobby


  From Airport: Terminal 1 - Terminal 2 - En Chu Kong Hospital - Zhongzheng Li - MRT Jingan Station - Jingjian New Village - Xiushan Li - MRT Dapinlin Station - MRT Qizhang Station - MRT XIndian District Office Station - MRT Xindian Station

  From airport, get off at Zhongzheng Li stop, the hotel is about 3-5 minutes walk.

  To Airport: MRT Xindian Station - MRT XIndian District Office Station - MRT Qizhang Station - MRT Dapinlin Station - Xiushan Li - Jingjian New Village - MRT Jingan Station - Zhonghe Civil Sports Center - En Chu Kong Hospital - Terminal 2 - Terminal 1

  From hotel to Taoyuan International Airport. Take the bus from Zhonghe Civil Sports Center at No. 502 Zhongzheng Rd., Zhonghe District, New Taipei City, about 5-6 minutes walk from the hotel.